تهران بی فصل…

1 27

قلمرو من نسبش میرسد به چهار فصل

…تهران ولی

یتیم مانده از اختیاریه تا خزانه

 با نامه ای از اوزون در قنداقش 

شاید برفی بارانی سرپرستی اش را قبول کند!

 س.ن.پ 

 

 

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه