آموزش باغ صوفی ماندلا…مرحله دوم

1 7,566

مرحله دوم آغاز بافتنی است…

در هر کاری علاقه و همت موجب سرانجامی امر است، پایدار و صبور باشید تا در نهابت باغ زیبایی داشته باشید!

موسیقی را گوش کنید و مرحله به مرحله با ما همراه باشید:

در ابتدا بافت هایی که در این بخش به آنها اشاره و از آنها استفاده میشود به صورت تصویری برایتان توضیح داده ایم، البته اگر حتی اطاعات کمی از بافتنی و قلاب بافی داشته باشید به راحتی می توانید متوجه عبارت های : زنجیره زدن، پایه کوتاه یا پایه بلند و … باشید اما حلقه جادویی که در ابتدای کار صورت گرفته شاید برای بسیاری از شما ناآشنا باشد از این رو فیلم آموزشی آن را ببینید:

***

باغ صوفی (بخش اول):

1

 

یک حلقه جادویی ایجاد کنید. برای پایه بلند اولیه سه زنجیره بزنید. دو زنجیره برای فاصله بزنید. یک پایه بلند بزنید و یک زنجیره برای فاصله بیاندازید.

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت = پایه بلند+2زنجیره +پایه بلند+1زنجیره+پایه بلند+دو زنجیره+پایه بلند+ یک زنجیره +…

تا زمانی که 12پایه بلند داشته باشیم. حلقه جادویی را می کشیم تا دایره شود ،در نهایت پایه آخری را به پایه اولی _ که همان سه زنجیره بود_بست زده،نخ را قطع کرده و یک زنجیره زده ،نخ را از آن رد کرده و کور می کنیم.

***

3

 

نخ را دور قلاب گره زده روی یکی از خانه هایی که یک زنجیره فاصله دارد پایه کوتاه میزنیم، ،درخانه ای که دو زنجیره فاصله دارد 5 پایه بلند می زنیم.

چه اتفاقی افتاد؟به این صورت=1پایه کوتاه+5پایه بلند+1پایه کوتاه+5 پایه بلند+1پایه کوتاه+5پایه بلند +…

تا زمانی که رج تمام شود،در صورتی که درست شروع کرده باشید آخرین پایه شما بلند خواهد بود که باید آن را به اولین پایه کوتاهی که بافته اید بست بزنید.نخ را قطع کرده و کور کنید.

***

7

 

 نخ را به قلاب گره بزنید. قلاب را ازکنار پایه کوتاهی که در رج قبلی کار را تمام کرده بودید داخل ببرید،از پشت ان بیرون بیاورید و دانه بیرون بیاورید و یک پایه کوتاه بزنید.

دقت کنید قلاب باید حتما از پشت آن پایه کوتاه عبور کند و دوباره به رو بیاید ، این کار باعث برجسته شدن بافت میشود_ درصورتی که قبلا با قلاب کشبافت یا برجسته کار کرده اید این کار برای شما بسیار آسان خواهد بود. 

سپس در خانه بعدی که پایه بلند رج قبلی است مجددا پایه بلند ببافید و یک زنجیره فاصله بیاندازید و به همین شکل پیش بروید.

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت = پایه کوتاهی که از پشت دانه عبور داده ایم+پایه بلند+1زنجیره+پایه بلند+1زنجیره+پایه بلند+1زنجیره+پایه بلند+1زنجیره+پایه بلند+پایه کوتاهی که از پشت دانه عبور داده ایم +…(در واقع به صورت عددی میشود 1 پایه کوتاه،چهار زنجیره،پنج پایه بلند)

در نهایت آخرین پایه بلند را به اولین پایه کوتاه بست زده نخ را قطع کرده، و کور می کنیم.

***

11

نخ را به قلاب گره می زنیم،از پشت آخرین پایه بلندی که بافته ایم رد می کنیم و پایه کوتاه می زنیم، دو زنجیره می زنیم حالا روی پایه کوتاه رج قبل هستیم، مثل روش رج قبل از پهلوی آن به داخل می رویم اما این بار پایه بلند می بافیم و دو زنجیره فاصله می اندازیم. باقی دانه های پایه بلند رج قبل را پایه کوتاه از پشت می بافیم. در واقع باعث برجسته شدن رج قبل میشویم.

چه اتفاقی افتاد؟به این صورت = یک پایه کوتاه پشت پایه بلند+2زنجیره+یک پایه بلند از کنار پایه کوتاه رج قبل+2زنجیره+1پایه کوتاه از پشت پایه بلند+2زنجیره+1پایه کوتاه از پشت پایه بلند+2زنجیره+1پایه کوتاه از پشت پایه بلند+2زنجیره+1پایه کوتاه از پشت پایه بلند+2زنجیره1پایه کوتاه از پشت پایه بلند+2زنجیره+1پایه بلند روی پایه کوتاه از پهلو+…(در واقع به صورت عددی میشود پنج پایه کوتاه هر کدام با دو زنجیره فاصله و یک پایه بلند )

در نهایت اگر درست رفته باشید آخرین دانه شما باید دانه کوتاه باشد که به اولین دانه کوتاهی که بافته اید بست میشود.

توجه: نخ را قطع نکنید!!!

***

13

نخ را قطع نکرده ایم_ نخ رنگی در این قسمت صرفا جهت دقت بیشتر شماست_با یه بست آن را به خانه بعدی منتقل می کنیم. چند نکته را به یاد داشته باشید” در این رج بافت بین بافت های رج قبلی بافته میشود و روی پایه رج قبلی نیست”دو پایه بلند خواهیم داشت که در اطراف پایه برجسته قرار میگیرد”شروع کار از طرفین رج برجسته باید باشد.

برای شروع سه زنجیره برای اولین پایه بلند میزنیم،2زنجیره برای فاصله میزنیم که مجموعا 5 زنجیره است. در فواصل خانه بعدی یک پایه بلند می بافیم ،دو زنجیره و بعد پایه متوسط میزنیم و 2زنجیره و بعد پایه کوتاه وادامه میدهیم.

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت= پایه بلند+2زنجیره+پایه بلند+2زنجیره+پایه متوسط+2زنجیره+پایه کوتاه+2زنجیره+پایه کوتاه+2زنجیره+پایه متوسط+2زنجیره+پایه بلند+2زنجیره +پایه بلند+…

نخ را قطع نمی کنیم.

***

15

نخ را قطع نکرده بودیم، یک بست زده و نخ را به خونه بعد انتقال میدهیم،یک زنجیره زده و در این خانه دو پایه کوتاه می بافیم،خانه بعدی هم دو پایه کوتاه و در خانه بعدی سه پایه کوتاه بافته و به همین روال ادامه می دهیم.

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت= 2پایه کوتاه+2پایه کوتاه+3پایه کوتاه+2پایه کوتاه+2پایه کوتاه+3پایه کوتاه+2پایه کوتاه+….

در نهایت باید 84پایه کوتاه داشته باشیم، در انتها آخرین دانه را به بستی که با زنجیره در ابتدای بافت ایجاد کرده بودیم وصل کرده بست می زنیم و نخ را قطع کرده و کور می کنیم.

***

17

نخ را روی قلاب گره زده و روی اولین خانه رج قبل یک پایه متوسط می زنیم،نکته ای که وجود دارد” دانه ها باید روی نخ پشتی سوار شوند ،به شکل دقت کنید و به همین صورت شش دانه متوسط ببافید، در هفتمین خانه دو پایه متوسط زده و بدون هیچ فاصله ای ادامه دهید تا رج تمام شود .

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت= پایه متوسط+پایه متوسط+پایه متوسط+پایه متوسط+پایه متوسط+پایه متوسط+2پایه متوسط+پایه متوسط+…

در نهایت باید 96 دانه داشته باشیم که دانه ی آخر را به دانه ی اول بست زده،نخ را قطع کرده و کور می کنیم.

پایان مرحله دوم….

یادآوری: مرحله اول

مرجع:http://www.lookatwhatimade.net/ وhttp://www.haakdingen.nl/

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه