آموزش باغ صوفی ماندلا…مرحله سوم

3 5,705

سلام…

برای ادامه بافت ماندلا با ما همراه باشید:

موسیقی را گوش کنید و مرحله به مرحله با ما همراه باشید:

در ابتدا بافت هایی که ممکن است برایتان ناآشنا باشند را به صورت تصویری توضیح خواهیم داد تا در ادامه با مشکل برخورد نکنید.

 

نکته”روی عکس ها کلیک کنید تا در اندازه واقعی باز شوند

حالا به ادامه بافت بپردازیم…

باغ صوفی(بخش دوم):

19

 نخ جدید را به قلاب گره زده و روی اولین خانه پایه بلند می زنیم ،2زنجیره زده و مجددا در همان خانه یک پایه بلند می بافیم شکلی که درست میشود مثل V انگلیسی میشود ، سپس یک زنجیره برای فاصله می زنیم، دقت کنید”دو خانه بعدی را نمی بافیم و به خانه چهارم می رویم و مجددا بافتی که در ابتدا توضیح داده شد را انجام می دهیم .

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت=خانه اول( پایه بلند+2زنجیره+پایه بلند)+1زنجیره+2خانه را نمی بافیم +خانه چهارم( پایه بلند+2زنجیره+پایه بلند)+1زنجیره+2 خانه را نمی بافیم+خانه هفتم( پایه بلند+2زنجیره+پایه بلند)+1زنجیره+….

در انتها اگر درست بافته باشید زنجیره فاصله را زده و به اولین پایه بلندی که بافته ایم بست زده و نخ را قطع کرده و کور می کنیم.

***

21

نخ جدید را به قلاب گره زده و وسط خانه vشکل پایه کوتاه بزنید ، با یک پرش به وسط خانه بعدی رفته و چهار پایه سوبل بزنید ،یک پیکوت 3زنجیره ای بزنید و مجددا در همین خانه چهار پایه سوبل بزنید و در خانه بعدی رفته پایه کوتاه زده و به همین روال ادامه دهید.

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت =خانه اول(پایه کوتاه وسط v)+خانه دوم(4پایه سوبل+پیکوت 3زنجیره ای+4پایه سوبل)+خانه سوم(پایه کوتاه)+خانه چهارم(4 پایه سوبل+پیکوت 3زنجیره ای+4پایه سوبل)+…

دور تا دور را به همین شیوه بافته و اگر صحیح انجام داده باشید اخرین پایه سوبل را به اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم بست زده ،نخ را بریده و کور می کنیم.

***

23

نخ را روی قلاب گره زده و روی اولین خانه پایه سوبل بافت یک پایه متوسط بزنید،به خانه بعدی بروید و یک پایه کوتاه بزنید.6زنجیره برای فاصله زده و هفت خانه بعد مراجعه کنید_طبق آنچه در شکل مشاهده می کنید پیکوت را دو خانه میشماریم_ .حالا برعکس عمل می کنیم،یک پایه کوتاه بزنید،خانه بعدی یک پایه متوسط و در خانه بعدی یک پایه بلند بزنید و به این رویه دور تا دور را ببافید.

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت= پایه متوسط+پایه کوتاه+6زنجیره+(خانه هفتم)پایه کوتاه+پایه متوسط+پایه بلند+پایه متوسط +پایه کوتاه =6زنجیره+(خانه هفتم)پایه کوتاه+پایه متوسط+پایه بلند+پایه متوسط +پایه کوتاه+…

به همین روال ادامه داده و اگر صحیح انجام دهید آخرین پایه شما بلند است که آن را به اولین پایه متوسطی که بافته اید بست زده و نخ را قطع نمی کنیم.

***

25

در این قسمت کار آسان و یک دست است با کمی تفاوت، باید کل بافت را پایه کوتاه ببافید با این فرق که در قسمتی که زنجیره داریم نخ را دور زنجیره بگیرید و روی زنجیره نبافید._مثل اول کار هر قلاب بافی _با کمی دقت در عکس متوجه مطلب خواهید شد.در پایان باید132 پایه کوتاه داشته باشید.نخ را قطع نکنید.

…پایان مرحله سوم

یادآوری:مرحله اول

یادآوری:مرحله دوم

 

 

 

اشتراک گذاری

۳ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه