آموزش باغ صوفی ماندلا…مرحله چهارم

0 4,012

سلام…

برای ادامه بافت ماندلا،موسیقی را گوش کنید و مرحله به مرحله با ما همراه باشید:

 

باغ صوفی( ادامه بخش دوم):

27

در هر مرحله ای که بالاتر می رویم با دقت بیشتری به عکس ها نگاه کنید!

نقطه ای که الان باید در آن باشیم را نگاه کنید. دو رج قبلی را نگاه کنید_رج قبل از پایه کوتاهها_دقیقا در این نقطه یک پایه بلند داشته ایم.و در رج بعدی دو پایه کوتاه اطراف آنها قرار گرفته اند. نقطه شروع بافت ما پایه کوتاه سمت راستی است.برای درک بهتر این مطلب نقشه آن را مشاهده کنید:

طرح-های-قلاب-بافی--مدل-شطرنجی-2

شروع کنید: 4زنجیره زده و 3پایه سوبل ببافید، یک پیکوت 3زنجیره ای زده و به خانه بعدی بروید.در این خانه 4 پایه سوبل ببافید و چهار خانه بعدی را بشمارید. در خانه چهارم 1 پایه کوتاه ببافید. “نکته ، در این قسمت ابتدا نوک پیکوتی که در دو رج قبل بافته بودیم را بگیرید و با یک بست به خانه بعدی برده و 1پایه کوتاه ببافید.(با این کار پیکوت رج قبلتر به این رج متصل می شود.)خانه کناری را نیز پایه کوتاه ببافید .چهارخانه شمرده و در خانه چهارم 4پایه سوبل ببافید و طبق آنچه گفته شد ادامه دهید تا در نهایت رج شما تمام شود.

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت =خانه ابتدایی(4سوبل+پیکوت3 زنجیره ای)+خانه بعدی(4پایه سوبل)+3خانه پرش+خانه چهارم(1پایه کوتاه)+خانه بعدی(پیکوت رج قبلتر را کشیده بالا و 1پایه کوتاه)+خانه بعدی(پایه کوتاه)+3خانه پرش+4پایه سوبل و پیکوت 3زنجیره ای+4 پایه سوبل+…

در نهایت اگر درست بافته باشید بعد از پرش به اولین زنجیره هایی که بافته ایم رسیده ،بست بزنید و در نهایت نخ را قطع کرده و کور کنید.

***

29

نخ جدید را به قلاب گره زده وبا توجه به رج قبل ،قبل از اولین پایه سوبل شروع میکنیم.1پایه متوسط بافته و در خانه بعدی یک پایه کوتاه می بافیم.6 زنجیره زده و هفت خانه را میشماریم و در خانه هفتم پایه کوتاه زده و خانه کناری را نیز پایه متوسط میبافیم. حالا دقت”کنید.در سه خانه ی بعدی باید سه پایه بلند ببافید اما: خانه اولی را پایه بلند معمولی ببافید، خانه بعدی ،برای بافت پایه بلند مطابق شکل از زیر بست پیکوت رج های قبل تر بگیرید و ببافید.پایه بلند خانه بعدی را معمولی بافته و خانه بعدی را پایه متوسط و به روالی که توضیح داده شد ادامه دهید و رج را پایان دهید.

چه اتفاقی افتاد؟به این صورت= پایه متوسط+پایه کوتاه+6زنجیره+پایه کوتاه در خانه هفتم+پایه متوسط+پایه بلند+پایه بلند از زیر بست پیکوت رج قبلی+پایه بلند+پایه متوسط+پایه کوتاه+6زنجیره+…

در نهایت اگر صحیح بافتتان را انجام داده باشید آخرین پایه شما بلند خواهد بود که آن را به اولین پایه متوسطی که بافته بودید بست زده و نخ را قطع نکنید.

***

31

در خانه ی اولی 1زنجیره و1پایه کوتاه ببافید.خانه بعدی هم پایه کوتاه بافته و دور 6زنجیره موجود 6 پایه کوتاه ببافید_دقیقا مانند آنچه در پست قبلی در مورد نخ بنفش گفته شد.و در هفت خانه بعدی تا به زنجیره ها برسیم پایه کوتاه ببافید.

چه اتفاقی افتاد؟به این صورت=زنجیره و پایه کوتاه+پایه کوتاه+6پایه کوتاه دور زنجیر+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+6پایه کوتاه دور زنجیره+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+….

در نهایت آخرین پایه کوتاه بافته شده را به اولین زنجیره بست زده و نخ را قطع کرده و کور کنید.

پایان بخش دوم در مرحله چهارم…

یادآوری: مرحله اول

یادآوری :مرحله دوم

یادآوری مرحله سوم

 

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه