آموزش باغ صوفی ماندلا…مرحله پنجم

1 3,454

سلام…

برای ادامه بافت ماندلا ،موسیقی را گوش کنید و مرحله به مرحله با ما همراه باشید:

ابتدا با بافتی که ممکن است در این پست برایتان غریبه باشد ،آشنا شوید:

daneh_zorati3

باغ صوفی(بخش سوم):

33

نخ جدید را روی قلب گره زده و روی خانه پایه کوتاه ،قبل از 6 پایه کوتاهی  که دور زنجیره رج قبل زده ایم ،یک پایه متوسط ببافید.سه خانه بعدی را هم پایه متوسط ببافید.قبل از اینکه خانه چهارم را پایه بزنید نوک پیکوت رج های قبلی را گرفته و مطابق شکل با پایه کوتاه به خانه ای که قرار است ببافید وصل کنید. پنج خانه ی بعدی را نیز پایه متوسط ببافید.حالا یک خانه را رد کنید یک پایه سوبل آماده کنید و مطابق شد از روی کار به زیرپایه بلند رج قبلتر یک پایه سه مرحله ای می زنیم.

 خانه بعدی دو پایه متوسط زده و دوباره یک پک پایه سوبل سه مرحله ای همان جا که زده بودیم مطابق شکل زده،یک خانه را رها کرده و خانه بعدی را پایه متوسط می بافیم.

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت= پایه متوسط +پایه متوسط +پایه متوسط +پایه متوسط +پایه کوتاه با گرفتن پیکوت+پایه متوسط +پایه متوسط +پایه متوسط +پایه متوسط +پایه متوسط +پرش+سوبل سه مرحله+2پایه متوسط+پرش+سوبل سه مرحله ای+پایه متوسط+پایه متوسط +پایه متوسط+…

در صورتی که صحیح انجام داده باشید در نهایت آخرین پایه سوبل را به اولین پایه متوسطی که بافته بودید وصل خواهید کرد.

***

35

در اولین خانه پایه کوتاه بافته و سه خانه بعدی را هم پایه کوتاه زده و پیکوت رج های قبل را با یک پایه کوتاه در خانه بعدی می بافیم. خانه های بعدی را پایه کوتاه بافته تا به خانه هفتم برسیم_ این خانه همان است که رج قبل دو پایه متوسط در یک خانه بافت شده بود. اینجا دو پایه کوتاه می بافیم.6خانه بعدی هم پایه کوتاه می زنیم تا به پیکوت برسیم و طبق آنچه گفته شد عمل می کنیم .

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت= پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه بلند با گرفتن پیکوت+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+2پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+پایه کوتاه+…

در نهایت نخ را بریده و کور می کنیم.

***

37

نخ را روی قلاب گره زده ودو خانه قبل از پایه بلندی_ همانجا که پیکوت را از رج قبلتر گرفته بودیم_ که بافته بودیم را پیدا کنید.شروع کنید و این دوخانه را پایه متوسط ببافید .حالا روی خانه پایه بلند رج قبل هستید،این خانه 5 پایه بلند ببافیدو در آخر این پنج را جمع کنید_ درواقع بافت ذرتی انجام دهید_.4 خانه بعدی را پایه متوسط ببافید.حالا به آن خانه سه مرحله ای رسیده ایم. یک خانه را طبق اشاره عکس رد کرده و یک پایه سوبل سه مرحله ای میزنیم.در دو خانه بعدی هر کدام دو پایه متوسط می بافیم.یک خانه را رها کرده و یک پایه سوبل سه مرحله ای می زنیم.در سه خانه بعدی پایه متوسط می بافیم و دوباره به پیکوت رسیده در نتیجه پایه ذرتی می بافیم.

چه اتفاقی افتاد؟به این صورت=پایه متوسط+پایه متوسط+پایه ذرتی+پایه متوسط+پایه متوسط+پایه متوسط+پایه متوسط+رد کردن یک خانه+پایه سوبل سه مرحله ای+2پایه متوسط+2پایه متوسط+پایه سوبل سه مرحله ای+رد کردن یک خانه+پایه متوسط+پایه متوسط+پایه متوسط+پایه ذرتی+پایه متوسط+پایه متوسط+…

به این ترتیب ادامه داده تا رج شما تمام شود.

پایان مرحله پنجم

یادآوری:مرحله اول

یادآوری:مرحله دوم

یادآوری مرحله سوم

یادآوری مرحله چهارم

 

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه