کارت تبریک روز پدر

0 584

برای روز پدر کارت تبریک بسازید با آموزش از سیمرغ با ما همراه باشید

 کارت تبریک یکی از بهترین ایده ها برای تبریک روز پدر است. به جای خرید کارت تبریک های حاضری می توانید یک کارت تبریک زیبا درست کرده و به همراه هدیه، در روز پدر به پدرتان هدیه دهید. این بار یک کارت تبریک زیبا به شکل پیراهن برای پدرتان درست کنید.

با دنبال کردن مراحل زیر یک کارت تبریک زیبا به شکل پیراهن درست کنید و روز پدر به پدرتان هدیه دهید.

مرحله اول درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهنمرحله اول درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن  

مرحله دوم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله دوم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 مرحله سوم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله سوم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 مرحله چهارم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله چهارم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 مرحله پنجم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله پنجم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 مرحله ششم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله ششم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 مرحله هفتم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله هفتم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 مرحله آخر درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله آخر درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 منبع :http://seemorgh.com 

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه