فکر میکنید کشورهای دیگر سربازی را با چه چیزی عوض کردند؟

0 548

خدمت سربازی عبارت اَست اَز نام نویسی اجباری افراد بَرای خدمت بِه کشور خود کِه معمولاً بِه صورت مسلحانه انجام می گیرد. این پدیده اَز زمان هایِ بسیار دور وجود داشته وَ دَر برخی اَز کشورها با نام هایِ متفاوت هنوز هم وجود دارد.با بدندید همراه باشید.

این نوع اَز خدمت را می توان دَر زمان هایِ دوری چون 221 سال قبل اَز میلاد مسیح دَر چین مشاهده کرد. خدمت سربازی معمولاً مختص مردها بوده وَ بِه جز موارد معدودی چون بولیوی، چاد، اریتره، موزامبیک وَ رژیم اشغالگر قدس کِه زنان نیز باید بِه خدمت سربازی بروند دَر سایر کشورها این نوع خدمت تنها افراد مذکر سالم را دَر بَر می گیرد.

292319

طرح هایِ جایگزین خدمت نظامی دَر کشورهای متفاوت معمولاً بِه شکلی اَز خدمات ملی وَ بِه دلایل مختلف، اَز جمله سلامت ناکافی، دلایل سیاسی و… انجام می پذیرد. این نوع اَز سربازی دَر کشورهای متفاوت بِه انواع گوناگون وَ تحت نام هایِ متفاوتی وجود دارد. دَر ادامه بِه بررسی تجربیات چند کشور دَر این زمینه پرداخته شده است.

ایالات متحده آمریکا

سابقه این نوع خدمت دَر آمریکا بِه دوران جنگ جهانی اول باز می گردد. قانون خدمت سربازی دَر آمریکا دَر دوران جنگ جهانی اول شرایطی را بَرای کسانی دَر نظر گرفته بود کِه عضویت دَر فرقه هایِ خاص مذهبی آنها را اَز کمپانی دَر هر نوع مبارزه مسلحانه ای منع می کرد. این قانون شامل حال کسانی می شُد کِه عضو فرقه هایِ صلح طلب اَز جمله فرقه هایِ آناباپتیست (Anabaptist) وَ کواکرها (Quakers) بودند. اَز این افراد بیشتر دَر اردوگاه هایِ نظامی استفاده می شُد وَ دیدگاه دولت دَر آن زمان این بود کِه قرار گرفتن این افراد دَر کنار سربازان آنها را تشویق بِه قبول خدمت سربازی می کند. این قانون بِه علت مشکلاتی کِه دَر راه اجرای آن پیش آمد تجربه موفقی بِه حساب نمی آید.

با توجه بِه مشکلات بِه وجود آمده دَر جنگ جهانی اول قبل اَز ورود ایالات متحده بِه جنگ جهانی دوم قانونی بِه تصویب رسید کِه مهم ترین بند آن بِه صورت زیر بود:

«هر کسی کِه بِه دلایل اعتقادی نتواند دَر تمرین وَ خدمت نظامی کمپانی کند… بِه جای آن بِه کارهای دارای اهمیت مملکتی دَر راستای غیرنظامی گماشته می شود.»

کسانی کِه تحت حمایت این لایحه بَرای خدمت غیرنظامی ثبت نام می کردند دَر اردوگاه پادگان مشغول بِه زندگی می شدند. اردوگاه بِه عنوان یِک پایگاه عملیات محسوب می شُد کِه داوطلبان اَز آنجا بِه محل خدمت خود مراجعت می کردند. این اردوگاه ها معمولاً دَر نقاط روستایی دَر نزدیکی مراکز کشاورزی، معادن وَ جنگل ها قرار داشتند. اَز این داوطلبان بَرای کارهایی چون کشاورزی، دامداری، کار دَر معادن، جنگل وَ بیمارستان هایِ روانی (با توجه بِه تعداد نسبتاً بالای مجروحانی کِه با مشکلات روانی روبه رو بودند) استفاده می شُد وَ حتی دَر بیمارستان ها تحت آزمایش هایِ پزشکی قرار می گرفتند.

بعد اَز پایان جنگ جهانی دَر زمان هایِ مقتضی همچون دوران جنگ کره نیز خدمت غیرنظامی دَر آمریکا وجود داشت ولی دَر زمان صلح وَ همچنین دَر حال حاضر این نوع خدمت وَ خدمت سربازی اجباری دَر این کشور وجود ندارد.

292317

آلمان

آلمان اَز سال 1956 تا 2011 قانون خدمت سربازی اجباری داشت. دَر زمان اجرای این قانون داوطلبان می توانستند بِه جای انجام خدمت سربازی بِه صورت نظامی، دَر بخش هایِ دیگر اَز جمله سازمان اورژانس، بخش خدمات سلامت، آتش نشانی وَ سازمان صلیب سرخ وَ سایر ارگان هایِ مربوط بِه خدمات اضطراری بِه خدمت بپردازند. همچنین این افراد امکان خدمت دَر بیمارستان ها، مهدکودک ها وَ مراکز درمانی افراد ناتوان را داشتند. دَر این کشور قانونی وجود داشت کِه دوران خدمت غیرنظامی نباید بیشتر اَز دوران خدمت نظامی باشد.

 همچنین بَرای داوطلبان امکان دیگری وجود داشت کِه بَر اساس آن داوطلب باید بَرای مدت دو سال دَر کشورهای توسعه یافته خدمت کند. داوطلبان بَرای انجام این نوع خدمت باید دارای سوابق تحصیلی مناسب بوده یا با گذراندن دوران آموزشی بَرای این کار آماده می شدند. دَر بسیاری اَز این موارد این افراد بَرای مدتی بسیار طولانی تر اَز مدت لازم قانونی دَر این کشورها باقی ماندند وَ همین موضوع یکی اَز دلایل وجود تعداد زیادی آلمانی دَر سازمان هایِ حمایتی موجود دَر کشورهای دَر حال توسعه بوده است.

292313

سایر کشورها

در حال حاضر کشورهای آنگولا، اتریش، بلاروس، قبرس، دانمارک، استونی، فنلاند، مکزیک، نروژ، پاراگوئه، روسیه، سوئیس وَ رژیم اشغالگر قدس دارای خدمت جایگزین بِه جای خدمت سربازی هستند. دَر ادامه بِه بررسی شرایط خدمت غیرنظامی دَر برخی اَز این کشورها پرداخته شده است.

فنلاند

خدمت غیرنظامی دَر فنلاند کِه سیویلی پالولوس (Siviilipalvelus) خوانده می شوَد راهکاری جایگزین بِه جای خدمت سربازی اَست کِه دوره آن 347 روز بوده وَ طبق ماده 127 قانون اساسی فنلاند بَرای کسانی کِه نمی توانند خدمت نظامی انجام دهند دَر نظر گرفته شده است. این نوع خدمت دَر فنلاند تنها بَرای کسانی دَر نظر گرفته شده اَست کِه بِه دلایل اعتقادی قادر بِه انجام فعالیت نظامی نباشند. سابقه این قانون دَر فنلاند بِه سال 1931 باز می گردد. بَرای ورود بِه این طرح داوطلبان باید فرم درخواست را بِه همراه علت عدم توانایی بِه انجام خدمت نظامی پر کُنند وَ بعد اَز بررسی دَر کمیته مربوطه وَ موافقت می توانند بِه خدمت غیرنظامی بپردازند. سبعد داوطلبان دَر سازمان هایِ غیرانتفاعی بِه خدمت می پردازند کِه بدون دستمزد است. داوطلبان نمی توانند دَر احزاب وَ ارگان هایِ سیاسی بِه خدمت بپردازند.

292310

تایوان

مدت خدمت دَر این کشور 12 ماه اَست کِه داوطلبان می توانند با توجه بِه توانایی هایِ خود بِه جای انجام خدمت نظامی، دَر سازمان هایی چون پلیس، آتش نشانی، درمانگاه هایِ عمومی، ادارات دولتی یا بِه صورت معلم دَر نقاط محروم بِه مدت 12 ماه وَ 15 روز بِه خدمت بپردازند. همچنین امکان خدمت دَر وزارت دفاع این کشور بَرای افراد تحصیل کرده دَر رشته هایِ مرتبط بَرای انجام تحقیقات مربوطه نیز دَر این کشور وجود دارد.

اتریش

طول دوران سربازی دَر کشور اتریش شش ماه است. مشمولین می توانند بِه جای این شش ماه، بِه مدت 9 ماه خدمت غیرنظامی دَر ارگان هایِ مربوطه انجام دهند کِه بیشتر آنها سازمان هایِ غیردولتی (NGO) هستند. محبوب ترین نوع خدمات غیرنظامی دَر کشور اتریش، سازمان آمبولانس (مربوط بِه بیماران غیر اورژانسی) وَ خانه سالمندان نقل از شده است. گزینه هایِ دیگر عبارت اَست اَز بیمارستان ها، سازمان هایِ خیریه وَ چند وزارتخانه.

 تا قبل اَز سال 1975 خدمت غیرنظامی بِه این شکل دَر این کشور وجود نداشت وَ بَرای تشویق مردم بِه انجام خدمت نظامی، کمیته ای وجود داشت کِه هر کسی کِه خواستار انجام خدمت غیرنظامی بود باید بِه آن مراجعه کرده وَ با اثبات صلح طلب بودن خود اَز این امکان بهره مند می شُد وَ دَر صورت عدم اثبات این مدعا با مشکلات قانونی مواجه می شد. اَز سال 1991 این کمیته منحل شده وَ اَز آن سال بِه پس کسانی کِه خدمت غیرنظامی انجام دهند اجازه مالکیت وَ حمل سلاح تا 20 سال بعد اَز پایان خدمت خود را ندارند وَ تنها کسانی کِه بِه دلایل پزشکی وَ روانشناختی اَز خدمت معاف می شوند می توانند مجوز حمل سلاح اخذ کنند.292309
سوئیس

سابقه قانون خدمت غیرنظامی دَر کشور سوئیس بِه سال 1996 باز می گردد. دَر این کشور کسانی کِه نتوانند خدمت نظامی انجام دهند بعد اَز بررسی ادعایشان اَز سوی کمیسیون هایِ مربوطه بِه دو دسته تقسیم می شوند. کسانی کِه بِه دلیل مشکلات سلامت یا روانی قادر بِه انجام این نوع خدمت نباشند باید سه درصد اَز درآمد خود را تا 42سالگی بِه عنوان غرامت پرداخت کنند. افرادی کِه بِه دلایل اعتقادی اَز خدمت سربازی معاف می شوند می توانند بِه انجام خدمات عمومی بپردازند.

طول مدت خدمت این افراد 390 روز بوده دَر حالی کِه طول مدت خدمت نظامی 260 روز است. تعداد زیادی اَز سازمان هایِ غیردولتی مجوز استفاده اَز این افراد را دارند. برخلاف سایر کشورها، دَر سوئیس زمینه فعالیت هایِ عمده بَرای این افراد وجود دارد کِه عبارتند از: حوزه سلامت، رفاه، محیط زیست، کشاورزی، پروژه هایِ تحقیقاتی وَ برنامه هایِ توسعه ای خارج اَز کشور. دَر این سیستم فرد باید توانمندی لازم دَر انجام وظیفه دَر بخش هایِ مذکور را داشته باشد.

 

منبع: tahapakhsh

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه