تمساح مهمان ناخوانده مردم روستا شد

0 47

گاندو تمساح جنوب سیستان و بلوچستان با ورود به روستای چندوکان قصرقند،مهمان ناخوانده یکی از اهالی این روستا شد.

سه شنبه یـک تمساح که در زبان محلی به آن گاندو می گویند، با ورود به روستـای چنـدوکان شهرستان قصرقند سر از خانه یکی از اهالی روستا درآورد.

این تمساح شب گذشته از راه رودخـانه و نخلسـتان ایـن روستـا بـه داخـل محوطه خانه یـکی از اهـالی چنـدوکان وارد شده بـود.

صـاحب خـانه نیز اول صبـح متـوجه ایـن گـاندو میشود و بـلافـاصلـه بـه اداره محیـط زیسـت تماس می گیرد می زند.

مـاموران محیـط زیسـت نیز این مهمان ناخوانده را بـه بـرکه های زیـارت جنگـل منتقل می کنند.

گـاندوهـا بخـاطـرخشکـسالی اخیـر کـه آب بِـرکـه های زیـارت جنـگل و دپ خشـک شـده بـه روستاها و منازل مردم هجوم می آورند که می بایست محیـط زیسـت وارگانهای ذیربط به دنبال راه چاره ای برای این قضیه،جهت جلوگیری از اتفاقات ناگوار احتمالی باشند.

منبع:برنا

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه