پرجمعیت ترین خانواده گینسی که همگی زال هستند!

0 2,409

آلبینیسم یا زالی به شرایطی گفته می شود که رنگ دانه های پوست، مو و چشم فاقد رنگ باشند.در زمانهای نه چندان دور و در بسیاری از مناطق دنیا , انسانهای زال را واجد قدرتهای جادویی می دانستند , به همین جهت در برخی از مناطق زمین به عنوان جادوگر قبیله از احترام ویژه ای برخوردار بودند.با بدندید همراه باشید.

در ﻣﻨﺎطﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﻳﻨﮑﻪ واﺟﺪ ﻗﺪرﺗﮫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﺎدوﻳﻲ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ , ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎطﻖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎدوﮔﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ از اﺣﺘﺮام ﮐﺸﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ! ﺷﺨﺼﯿﺖ زال در ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ واﺟﺪ ﻗﺪرﺗﻲ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای و ﻣﺎوراﻳﻲ است.

AndroidOnlineNewsImage.aspx_-5ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻮﻻن در دھﻠﯽ ﻧﻮ ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ. آﻧﮫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﮐﺘﺎب رﮐﻮرد ھﺎی ﮔﯿﻨﺲ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده زال در دﻧﯿﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪر ﻣﺎدر و ۶ ﻓﺮزﻧﺪ و دو ﻧﻮه ﺷﺎن ھﻤﮕﯽ زال ھﺴﺘﻨﺪ.

 

XugRPzmXe9

vTuXbwaOpm

wUNXfg683D

v20vK42utn

YflQr2EZTn

fy3KKUE7i9

LgLPrUINRv

6IeMOe3uti

BLCsyhUDwi

8g4pyCf1Nv

ZfSg58hiij

hYiY8RTVtZ

KSb4AIvpUR

A7WwcndDAI

3WHIi8PhTM

 

منبع: topnop

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه