تاوان عابران پیاده بخاطر عدم توجه ما به علائم راهنمایی!!!

0 3,097

گاهی کسانی قربانی اشتباهات ما هستند که هیچ نقشی در آن نداشته اند…

این ویدئوی عمیق و تاثیر گذار راببینید:

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه